Petra Palmula

Talterapeut och arbetshandledare

Välkommen på mina nätsidor!

Jag är Petra Palmula, en tvåspråkig talterapeut och arbetshandledare från Esbo. Jag erbjuder talterapi och arbetshandledning i huvudstadsregionen, även på andra orter enligt skild överenskommelse. Talterapi ger jag via Coronaria Kuntoutus Oy, där terapin förverkligas oftast i klientens vardagsmiljö - på daghem, i skolan eller som hembesök. Arbetshandledning erbjuder jag antingen hemma hos mig i Hagalund i Esbo eller på klientens arbetsplats. Coronarias mottagningar i huvudstadsregionen finns också till mitt förfogande.

Om mig

petra-palmula Jag är legitimerad (Valvira) talterapeut sedan 1995. Jag har således fungerat som talterapeut med barn och unga samt deras familjer i mer än 25 år. Jag har jobbat både inom den offentliga och den privata sektorn. År 2003 var jag med om att grunda läkar- och terapicentret Contextia. I Contextia fungerade jag i nästan 15 års tid. Vid sidan om talterapin arbetade jag med utvecklandet av företaget och dess terapitjänster. Efter det har jag studerat till arbetshandledare. Numera fungerar jag som privat yrkesutövare. Jag erbjuder tal- och arbetshandledningstjänster på mina bägge modersmål, svenska och finska.

Min viktigaste uppgift såväl som talterapeut som arbetshandledare, är att bemöta och betrakta varje klient som en unik och enastående individ. Jag strävar efter att skräddarsy mitt arbete enligt klientens individuella behov. Viktigaste målsättningen i mitt arbete är att hjälpa klienten förbättra sin livskvalitet. Bäst uppnås detta genom intensivt och fungerande samarbete med såväl klienten som klientens näromgivning. Att beakta de individuella behoven, att sträva efter förbättrad livskvalitet och att uppnå ett fungerande samarbete är värdegrunden i mitt arbete. Bäst förverkligas dessa då arbetet utförs näromgivningsbottnat, d.v.s. i klientens vardag.

Utbildning

 • Filosofie magister, talterapeut/ Helsingfors Universitet, Utbildningsprogrammet för logopedi, 1995
 • Arbetshandledare/ Helsingfors Universitet HY+, 2019
 • Personalchefsexamen/ Markkinointi Instituutti, 2014
 • Specialyrkesexamen i ledarskap/ Rastor, 2010

Arbetserfarenhet

 • Petra Palmula 2018-
 • Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy 2016-2017
 • Oy Contextia Ab (tidigare Oy Ord och Mening Ab) 2003-2016
 • Samfundet Folkhälsan, Folkhälsan Mittnyland Ab 2001-2003
 • Kyrkslätt kommun, specialdagvården 1996-2001
 • Kyrkslätt-Sjundeå samkommun, hälsovårdscentralen 1995-1996

Kurser

För att utvecklas i mitt arbete och att hålla mig uppdaterad, utbildar jag mig och deltar aktivt och regelbundet på kurser. Här är ett sammandrag av några av de kurser som jag deltagit i under årens lopp:

2010-2020

 • Etäpuheterapiaa-verkkokoulutus/ Äännekoulu
 • Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet/ Kehitysvammaliitto
 • Pivotal Response Training/ Professio Oy
 • Vanhemmat vuorovaikutushoidossa – vanhemman mentalisaatiokyky ja sensitiivisen vuorovaikutuksen tukeminen/ Suomen Theraplay-yhdistys
 • Lapsiperheiden perhekummikoulutus/ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 • Kehittyvät aivot: Valtakunnalliset lastenneurologiapäivät/ HYKS, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry ja Arvo ja Lea Ylppö Säätiö
 • Historisk tillbakablick i neuropsykiatri / Christopher Gillberg, Autismstiftelsen
 • Voimavarakeskeisyyttä terapiatyöhön / Hanna Hällback, FM puheterapeutti ja työnohjaaja

2000-2009

 • Theraplay-terapeutkurser (inlednings- fördjupade- och fortsättningskurser)/ Suomen Theraplay-yhdistys
 • PECS (Picture Exchange Communication System) / Pyramid Educational Consultants, Oy Ord och Mening Ab
 • The Explosive Child/ Suomen Lastenhoitoyhdistys, ADHD-keskus
 • Castillo-Morales´ orofakial regulationtherapy, long course/ Finnish Association for Orofacial Therapy, Lastenlinna
 • The Hanen Program, Learning Language and Loving It – Hanen Program for Early Childhood Educators/Teachers, Folkhälsans Habiliteringsavdelning
 • The Hanen Program, Involving Parents as Language Facilitators/ Folkhälsans Habiliteringsavdelning
 • Tarkkaavaisuushäiriöt ja toiminnanohjaus/ Niilo Mäki Instituutti

1995-2000

 • Tietokone kuntoutus- ja kommunikointivälineenä, Puheterapeuttien täydennyskoulutuspäivät/ Puheterapeuttien Kustannus Oy, Suomen Puheterapeuttiliitto ry
 • Pikku Portaat – Kasvamaan: syntymästä kolmevuotiaaksi – varhaiskasvatus- ja varhaiskuntoutusmallin ja materiaalien käyttämisen perehdytyskurssi / Kehitysvammaliitto
 • Kielelliset erityisvaikeudet/ Suomen foniatrit, Suomen lastenneurologinen yhdistys, Aivohalvaus- ja afasialiitto ja Lastenlinnan sairaalan oppimis- ja kehityshäiriöyksikkö
 • Leikki puheterapiassa/ Puheterapian työnohjaus-yhdistys
 • Monikielinen Suomessa/ Suomen Logopedis-foniatrinen yhdistys ry

Talterapi

chat-flat Talterapi är medicinsk habilitering, vars syfte är att förbättra klientens funktionsförmåga och livskvalitet. Talterapin bör vara målinriktad verksamhet och införlivad i klientens vardagliga omgivning. Talterapeuten bör vara utbildad talterapeut och legitimerad av Valvira.

Jag erbjuder talterapeutisk habilitering till barn och deras familjer via Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy, som jag ingått samarbetsavtal med. Tack vare detta har jag alltid tillgång till kvalitetsfulla och uppdaterade processer och material. Du kan bekanta dig med Coronaria här. Via Coronaria har jag tillgång till det gemensamt upprätthållna patientprogrammet, som är införlivat i det nationella Kanta-arkivet. Du kan bekanta dig med Mina Kanta-sidor här.

Tyngdpunkten i mitt arbete som talterapeut ligger i det näromgivningsbaserade arbetssättet. Jag tror starkt på att de bästa resultaten gällande barnets talterapeutiska habilitering nås, då habiliteringen planeras utgående från barnets näromgivning, och förverkligas i nära samarbete med de människor som finns i barnets vardag. Till mina styrkor hör att ta i beaktande barnets och familjens och den övriga näromgivningens individuella särdrag och behov. Då jag inleder samarbetet med familjen, kommer vi tillsammans överens om de praktiska arrangemangen samt om talterapins målsättningar och metoder. Samarbetet med familjen, dagvårdens/skolans personal och barnets övriga terapeuter är en naturlig och viktig del av mitt arbete. Jag har möjlighet att utnyttja videokontakt i förverkligandet av habiliteringen, och jag erbjuder också distansterapi.

Språkliga och neuropsykiatriska svårigheter samt autismspektrum hör till mina största intresseområden. I huvudsak erbjuder jag via Coronaria FPA-beviljad habilitering, och följer därmed FPA:s standard för terapier. Läs mera här

Arbets­handledning

calendar-flat I arbetshandledningen utvärderar och utvecklar man sitt eget arbete tillsammans med en utbildad arbetshandledare. I arbetshandledningen har man möjlighet att sätta sig in i de tankar och känslor som ens eget arbete väcker hos en. Arbetshandledningen är en process, med vars hjälp arbetstagaren kan utvecklas i sitt yrke. Vidare befrämjar arbetshandledningen arbetsmotivationen och -orken.

Jag har utbildat mig till arbetshandledare på Helsingfors Universitet, en utbildning som är godkänd av Suomen Työnohjaajat ry.

Min inriktning som arbetshandledare är systemisk och psykodynamisk, d.v.s. jag strävar efter att betrakta människan och hennes liv som helhet, och att fokusera på hennes arbete som en del av denna helhet. Jag anser det viktigt att kunna erbjuda arbetstagaren en möjlighet att i lugn och ro få stanna upp för att reflektera över erfarenheter och tankar relaterade till arbetet och arbetsgemenskapen. I arbetet utnyttjar jag s.k. funktionella metoder, t.ex. föremål och bilder, för att hjälpa den handledda att nå en djupare insikt i sina tankar och känslor. Jag erbjuder arbetshandledning åt personalen inom social- och hälsovårdssektorn, antingen som individuella träffar eller i smågrupper. Arbetshandledningen kan ske hos mig i Hagalund, hos klientens arbetsplats eller på Coronarias mottagningar.